Tất cả

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2021

Thứ Ba, 20-04-2021 | 1:32PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây

CBTT Phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Thứ Ba, 13-04-2021 | 2:37PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Xem chi tiết tại đây

CBTT Dự thảo Nghi quyet Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ Ba, 13-04-2021 | 2:34PM GMT+7

SZL CBTT dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

CBTT Hồ sơ đề cử/ứng cử HDQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

Thứ Năm, 08-04-2021 | 2:48PM GMT+7

SZL CBTT danh sách ứng viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (2021-2026)

Xem chi tiết tại đây

CBTT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Thứ Năm, 08-04-2021 | 2:47PM GMT+7

CBTT Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

Xem chi tiết tại đây

CBTT Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ Hai, 05-04-2021 | 3:45PM GMT+7

CBTT Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT Thư mời, thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Thứ Ba, 30-03-2021 | 10:44AM GMT+7

CBTT Thư mời, thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Xem chi tiết tại đây

CBTT Nghị quyết số 73/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 21 - NK IV (2016 - 2020)

Thứ Sáu, 26-03-2021 | 1:56PM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Nghị quyết số 73/NQ-SZL-HĐQT về việc thông qua các nội dung họp HĐQT lần 21 - NK IV (2016 - 2020).

Xem chi tiết tại đây

CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

Thứ Năm, 25-03-2021 | 8:42AM GMT+7

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành CBTT Báo cáo thường niên 2020

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Thứ Tư, 10-03-2021 | 3:00PM GMT+7

Xem chi tiết tại đây
1 2 3 4 5   
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: