• Trang chủ
  • Thông tin cổ đông
  • Thông tin chung
  • CBTT Nghi quyet so 340/NQ-SZL-HDQT về việc ký kết Hợp đồng cung cấp nước uống đóng bình, đóng chai với tổ chức có liên quan - Công ty CP Cấp nước Đồng Nai
Thông tin liên hệ
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Địa chỉ: Địa chỉ: KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84-251-3514 494
Fax: 84-251-3514 499
Website: www.szl.com.vn
Email: longthanhiz@szl.com.vn
Liên hệ trực tuyến
  • Kết nối với chúng tôi:
  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Chia sẻ trang: