Lĩnh vực khác

     Để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của các nhà đầu tư, Sonadezi Long Thành đã và đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện với đầy đủ các nền tảng thiết yếu. Trong đó, thương mại, dịch vụ và các sản phẩm hỗ trợ khác có vai trò bổ trợ cho lĩnh vực hoạt động chính của Sonadezi Long Thành.
    Với nỗ lực tạo ra sự kết nối đồng bộ từ công nghiệp đến dịch vụ và thương mại nhằm gắn liền hạ tầng công nghiệp với hạ tầng xã hội, Sonadezi Long Thành đã đầu tư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, qua đó gia tăng tiện ích cho khách hàng. Hiện tại, Sonadezi Long Thành đang cung cấp xăng dầu, cung cấp nước sạch, hạ tầng xử lý nước thải… và tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ để phục vụ khách hàng.
Nmxlnt
Cap Nuoc
Xang Dau