CBTT Nghị quyết số 02/NQ-SZL-HĐQT về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc lấy và thử mẫu nước thải các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Thành với tổ chức có liên quan – Công ty CP Dịch vụ Sonadezi

Chi sẻ bài viết: